O Nas

Instytut Psychologii i Psychiatrii Sądowej („IPPS”) to placówka diagnostyczna, naukowa i szkoleniowa skupiająca psychologów i psychiatrów sądowych.

Dysponujemy:

- warunkami lokalowymi umożliwiającymi organizowanie szkoleń, seminariów i spotkań dyskusyjnych.

- odpowiednim zabezpieczeniem akt i innych materiałów związanych z opracowywaniem opinii

- wyposażeniem umożliwiającym biegłym dostęp do internetu, zbiorów bibliotecznych oraz opracowywania opinii

Podstawowe formy działania

 • - wydawanie opinii sądowych psychologicznych, psychiatrycznych, seksuologicznych, neurologicznych i opinie w sprawach wypadków drogowych (psychologiczne aspekty wypadków drogowych)

 • - szkolenia z zakresu psychologii i psychiatrii sądowej

 • - konsultacje i doradztwo psychologiczne

 • - prowadzenie klubu biegłego psychologa i psychiatry sądowego

Przedmiot i cele działalności Instytutu

 • 1. wykonywanie ekspertyz oraz opinii psychologicznych i psychiatrycznych dla sądów, prokuratur, kancelarii notarialnych, adwokackich, radcowskich

 • 2. organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów i seminariów dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy, psychologów, psychiatrów

 • 3. konsultacje psychologiczne

 • 4. doradztwo i poradnictwo dla biegłych psychologów i psychiatrów

 • 5. inicjowanie i realizowanie badań naukowych w obszarze psychologii i psychiatrii sądowej

a także:

 • - upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy dotyczącej problematyki psychologii i psychiatrii sądowej oraz tworzenie baz danych w zakresie dobrych praktyk opiniodawczych

 • - inicjowanie wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk (standardów) opiniowania sądowego psychologicznego i psychiatrycznego oraz rozwijanie kontaktów pomiędzy biegłymi sądowymi w zakresie sądowego opiniowania psychologiczno-psychiatrycznego

 • - wspieranie rozwoju zawodowego, poziomu wiedzy i podnoszenia kwalifikacji biegłych psychologów i psychiatrów sądowych oraz sędziów, prokuratorów i innych zawodów zaufania publicznego w szczególności poprzez umożliwienie dostępu do publikacji naukowych i orzecznictwa w zakresie sądowego opiniowania psychologicznego i psychiatrycznego

 • - popularyzowanie aktualnego krajowego i międzynarodowego dorobku psychologii, psychiatrii i prawa w zakresie sądowego opiniowania psychologicznego i psychiatrycznego.