Aktualności


DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PRZEKSZTAŁCENIA

INSTYTUT PSYCHOLOGII I PSYCHATRII SĄDOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA

 

Działając jako Prezes Zarządu uprawniona do samodzielnej reprezentacji spółki pod firmą Instytut Psychologii i Psychiatrii Sądowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 560 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamiam o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki w spółkę jawną.

Na podstawie art. 560 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wskazuję, że:

1.       firma spółki przekształconej otrzyma brzmienie: Instytut Psychologii i Psychiatrii Sądowej Milewska spółka jawna,

2.       wartość bilansowa majątku Spółki wynosi 61.172,56 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy.)

3.       wartość godziwa akcji Akcjonariusza Ewy Milewskiej wynosi 48.938,04 PLN (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych i cztery grosze).

4.       wartość godziwa akcji Akcjonariusza Aleksandry Olewniczak wynosi 12.234,51 PLN (słownie: dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote i pięćdziesiąt jeden groszy),przy czym zarówno wartość bilansowa majątku Spółki,  jak i wartość akcji Akcjonariuszy zostały ustalone na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Wspólnicy Spółki mogą zapoznać się z pełną treścią Planu przekształcenia wraz załącznikami począwszy od dnia 29.01.2021 roku.

Dokumenty powyższe będą wyłożone w siedzibie Spółki, pod adresem ujawnionym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 16.00.

 
___________________________________

Ewa Milewska

Prezes Zarządu


PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PRZEKSZTAŁCENIA

INSTYTUT PSYCHOLOGII I PSYCHATRII SĄDOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA

 

Działając jako Prezes Zarządu uprawniona do samodzielnej reprezentacji spółki pod firmą Instytut Psychologii i Psychiatrii Sądowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 560 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamiam o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki w spółkę jawną.

Na podstawie art. 560 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wskazuję, że:

1.       firma spółki przekształconej otrzyma brzmienie: Instytut Psychologii i Psychiatrii Sądowej Milewska spółka jawna,

2.       wartość bilansowa majątku Spółki wynosi 61.172,56 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy.)

3.       wartość godziwa akcji Akcjonariusza Ewy Milewskiej wynosi 48.938,04 PLN (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych i cztery grosze).

4.       wartość godziwa akcji Akcjonariusza Aleksandry Olewniczak wynosi 12.234,51 PLN (słownie: dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote i pięćdziesiąt jeden groszy),przy czym zarówno wartość bilansowa majątku Spółki,  jak i wartość akcji Akcjonariuszy zostały ustalone na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Wspólnicy Spółki mogą zapoznać się z pełną treścią Planu przekształcenia wraz załącznikami począwszy od dnia 29.01.2021 roku.

Dokumenty powyższe będą wyłożone w siedzibie Spółki, pod adresem ujawnionym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 16.00.

 
___________________________________

Ewa Milewska

Prezes Zarządu